Projekter

  

Projekter


Langtidsplanlægning projekter:

 

Aktuelle projekter i ejerforeningen fremgår af referater fra bestyrelsesmøder samt følgende:

 

Arbejdsdage 2020

 

Forårsrengøring 2017

Følgende lejligheder var repræsenteret til forårsrengøringen, hvor der hovedsageligt blev rengjort trappeopgange og fællesarealer:

8 2.th - 10, 2 tv. - 12, 2 th. - 12, 4 tv. - 14, st tv. - 14, 4 tv.  

Mange tak for fremmødet og indsatsen.

 

 

 

Arbejdsdage 2016

 

__

 

Forårsrengøring 2016

Følgende lejligheder var repræsenteret til forårsrengøringen, hvor der hovedsageligt blev vasket vinduer og døre på fællesarealer:

10, 2 tv. - 10, 2 th. - 12, 4 tv. - 14, st tv. - 14, 4 tv.  

Mange tak til de fremmødte.

 

 

 

Arbejdsdage 2016

3. arbejdsdag, lørdag den x. september 2016

 

Følgende lejligheder var repræsenteret på arbejdsdagen, hvor der hovedsageligt blev opsat hegn mod nabogården: 

xxxx

Mange tak til de fremmødte.

 

2. arbejdsdag, lørdag den 6. august 2016

Følgende lejligheder var repræsenteret på arbejdsdagen, hvor der blev ryddet op på fællesarealer, trimmet thuja mv. og etableret tørrerum i kælderen for opgang nr. 6 og 8:

6, 2.th - 6, 3.tv - 6, 4.th - 8, 1 tv. - 8, 3 tv. - 8, 3 th.- 10, st th. - 10, 2 tv. - 10, 3 tv. - 12, 1 th. - 12, 4 tv. - 14, 2 tv.  

Mange tak til de fremmødte.

 

1. arbejdsdag, lørdag den 2. juli 2016

Følgende lejligheder var repræsenteret på arbejdsdagen, hvor der blev ryddet op på fællesarealer og nedtaget / opsat hegn mod nabogården:

6, st.tv - 6, st.th - 6, 2.tv - 6, 3.th - 8, 4.th - 10, 1 tv.- 10, 2 tv. - 10, 3 th. - 10, 4 th. -12, 1 tv. - 12, 2 th. - 12, 3 th. - 14, st tv. - 14, 4 tv.  

Mange tak til de fremmødte.

 

 

Øvrigt foreningsarbejde i 2016:

_______

 

Følgende lejligheder var repræsenteret på 3. arbejdsdag:

_______

 

Følgende lejligheder var repræsenteret på 2. arbejdsdag:

_______

 

Følgende lejligheder var repræsenteret på 1. arbejdsdag:

_______  

 

Påtænkte arbejder (se også motivationsskrivelse):

 • Reparation af hegn i gården
 • Maling af cykelskur m.m.
 • Oprydning på fællesarealer
 • Kalkning af kældre / maling af træværk i kældre (ved dårligt vejr)
 • Isolering (lyd og varme) af loft i vaskekældre
 • Forbedring af parkeringsforhold / udjævning af perlesten
 • Cykelrazzia, cykler foran ejendommen og i cykelskure
 • Øvrigt
 • ..
 • Forslag til arbejder: skriv seddel og aflever denne i viceværtpostkasse Falen 12 (den nederste postkasse til højre)

 


 

Trappeopgange og vinduer

Projektet omfatter følgende:

- Udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne, gennemført december 2014

- Udskiftning af døre til lejlighederne, gennemføres marts/april 2015

- Udskiftning af vinduer og døre på fællesarealer, gennemføres april-juli 2015

- Istandsættelse af trappeopgange, ej vedtaget (se nedenfor)

 

Oktober 2015

 

Juli 2015

 

Tidslinje:

- Maj -juli 2015: udskiftning af vinduer og døre på fællesarealer

- Juli - september 2015: Ekstraordinær generalforsamling vedrørende finish på udskiftede døre til lejlighedene samt istandsættelse af trappeopgange, herunder:

 

A. Finish på udskiftede døre til lejlighedene 

-- Udbedring af skader relateret til tømmerarbejdet

-- Udbedring af øvrige skader (maler, murer)

 

B. Istandsættelse af trappeopgange:

-- Udbedring af skader (maler, murer) - hvornår er det mest hensigtsmæssigt?

-- Afrensning af vægge for gammel maling -> hænger sammen med udbedring af murskader. Forslag: et hold af frivillige renser vægge for maling og udfører oprydning efterfølgende. Kontant afregning for x antal timer? Anvende timer til modregning i obligatoriske timer til arbejdsdage? Reduceret betaling?

-- Valg af design (alle forsalg modtages til inspiration, byggegruppe etableres)

-- Indhentning af tilbud

-- Igangsætning og færdiggørelse.

 

22/5 2015:

"Indenfor den kommende tid vil der blive skiftet dørtelefoner i ejendommen, dvs. paneler ved hoveddøren og telefoner i de enkelte lejligheder.

Til hoveddørene installeres adgangsforhold via en chip. Chips til de enkelte lejligheder omdeles i denne forbindelse.

I forlængelse af udskiftningen af dørene i lejlighederne skal der udføres afslutning omkring dørene. Ejerforeningen arbejder på at arrangere en fælles løsningsmodel med én maler for at gøre det billigst for alle.

Telefoner i lejlighederne bliver som nævnt skiftet. I forbindelse hermed vil der også opstå et behov for udførsel af malerarbejde i lejlighederne, da målene på de gamle telefoner formentlig ikke passer med de nye.

For at sikre en optimal løsning ved brug af færrest mulige ressourcer, planlægges der efter at maleren først går i gang med reparationsarbejder efter telefonerne i lejlighederne er skiftet.

Nærmere information herom – herunder tidsplan – følger.

Når malerarbejdet er afsluttet vil hver ejer modtage en regning deres del af det samlede honorar.

Hvis man som ejer ikke ønsker at vente et par måneder til ovenstående plan gennemføres, er man naturligvis velkommen til selv at engagere en maler."

 

Aktuel status for det igangværende:

Kommende projektarbejder (ej vedtaget pr. 21/4 2015):

Når nedenstående tømmerarbejde er færdiggjort, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutninger om istandsættelse af trappeopgange (gulve, vægge og lofter samt belysning).

Da ejerforeningens vedligeholdelsesbudget de kommende 7-8 år er dedikeret til tilbagebetaling af udgift til hoveddøre til ejendommen, vinduer i trappeopgangene, kældervinduer samt kældredøre, forventes denne sidste projektdel at skulle være finansieret via egen betaling fra den enkelte ejer / lån igennem ejerforeningen.

 

--

Tømrerfirmaet Jesper Dyreborg vil fra Maj 2015 påbegynde projektdelen med udskiftning af hoveddøre til ejendommen, vinduer i trappeopgangene, kældervinduer samt kældredøre. Udseende og funktioner af døre og vinduer -> se referat (Referat ekstraordinær generalforsamling (april 2015).

Denne projektdel finansieres via ejerforeningens vedligeholdelsesbudget de kommende 7-8 år. Projektdelen kan holdes inden for rammerne af det nuværende budget (inflationskorrigeret). Der er ikke kalkuleret med ekstraordinær stigning i ejerforeningsbidraget til finansieringen.

--

Tømrerfirmaet Jesper Dyreborg vil medio Marts 2015 påbegynde projektdelen med udskiftning af døre til lejlighederne. I denne forbindelse vil udskiftede vinduer og altandøre (projektforløb december 2014) blive efterset for fejl og mangler.

Tømrerfirmatet Jesper Dyreborg og leverandøren af vinduer og altandøre vil stå for udbedring af fejl ved leverede vinduer og altandøre. 

Denne projektdel er finansieret via egenbetaling fra ejerne eller hvor det er ønsket, et lån gemmen ejerforeningen.

 

 

20.08.3013:

"Referat indledende projektmøde tirsdag den 20. august 2013, kl. 17,00-19,00 i bestyrelseslokalet, del 2 (PDF)

 

1. Indledning

Tirsdag den 20. august 2013 blev afholdt anden del af indledende møder angående projektet med udskiftning af vinduer og istandsættelse af trappeopgange på adressen Falen 6-14, 5000 Odense C. Mødets formål var delvist at træffe beslutninger vedrørende prøvelejligheden og at orientere om projektets status.

 

På mødet deltog foruden arkitekt Stig Hjorth 8 ejere, der repræsenterede i alt 14 lejligheder ud af foreningens 50 lejligheder.

 

Projektet foreslås opdelt i to:

a) Vinduer og døre: Udbydes i hovedentreprise (hovedentreprenøren har ansvar for alle arbejder).

b) Opgange: Udbydes i fagentreprise med bydende håndværkere på maler og på gulvbelægningsarbejdet under opsyn fra foreningens arkitekt.

 

2. Vinduer

Isolering under vinduerne blev ikke anbefalet og vil ikke være en del af projektet (risiko for svampeangreb ved fugt ud mod ydervæggen).

På mødet blev fremvist en demomodel af et vindue i træ-alu af mærket ”Rationel Vinduer A/S”.

Altandør, der åbner indad, valgtes.

Vinduer i prøvelejligheden såvel mod gade som mod gård, svarer i udseende med feltopdeling (lodpostopdeling) til de nuværende vinduer.

Alle 3 felter i stort stuevindue mod gade og stort vindue mod gård udføres med topstyrede/fuldt vendbare rammer til pudsning indefra.

Små stuevinduer mod gade udføres med topstyrede/fuldt vendbare rammer til pudsning indefra.

Vinduer i køkken udføres med udadgående sidehængte rammer som eksisterende køkkenvindue.

 

Eventuelt skifte af vinduesplade gøres individuelt. Udgiften betales af hver ejer udenfor renoveringsprojektet.

 

3. Indvendige døre

Dør til bagtrappe fra lejlighed og dør til fortrappe fra lejlighed: en hvid model med dørrkikkert valgtes. Døre opfylder nugældende krav til døre i nybyggeri.

 

På mødet blev besluttet at projektet også skulle omfatte udskiftning af indvendige kælderdøre (med sparkeplade) mellem fortrappe og kældergang i hver opgang som forbedring af ejendommens brandsikkerhed.

 

4. Finansiering

Det blev foreslået at der skal arbejdes med mulighed for fælles finansiering, således at der gennem et pengeinstitut optages det nødvendige lån til finansiering af projektet. Hver enkelt ejer skal kunne indfri den pågældendes del af lånepakken. Efter mødet er rettet henvendelse via administrator til pengeinstitut mht. indhentning af samlet tilbud.

 

Stig Hjorth beregner overslag på den samlede projektsum. En indikativ pris pr. gennemsnitslejlighed findes i tidligere udsendt projektmateriale, dog uden de tilkomne døre mellem lejlighed og bagtrappe.

 

Finansiering af prøvelejlighed: Ejerforeningen finansierer udlæg af fælles karakter, dvs. materialeprøver, arkitekt mv. Udgift af fælles karakter uddeles på samtlige ejere når det samlede projektet igangsættes (primo 2014). Stig Hjorth indhenter prisoverslag fra tømrerfirma, valgt til at lave prøvelejligheden.

 

Ejerforeningen finansierer udlæg til vinduer og døre. Ejer foretager betaling for materialer (vinduer, døre mv., håndværkertimer) som ikke har karakter af materialeprøver eller udgifter anvendt til fordel for det samlede projektets gennemførsel. Ejer foretager betaling efter nærmere aftale / anbefaling fra arkitekt."

 


 

11.08.3013:

"Indledende projektmøde (udskiftning af vinduer og istandsættelse af trappeopgange) - del 2:

 

Som omtalt i seneste bestyrelsesmødereferat vil der blive afholdt byggemøde nr. 2 medio/ultimo august 2013.

 

Mødet vil indeholde en generel information om projektet samt beslutninger vedrørende materialevalg / udseende for døre til bagtrapper og fortrapper.

 

Møde med deltagelse af arkitekt Stig Hjorth er nu fastlagt og vil foregå:

 

Tirsdag den 20. august 2013, kl. 17,00-19,00 i bestyrelseslokalet (Falen 12, kælderen)‏.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C"

 


 

”Referat indledende projektmøde 3. juni 2013, kl. 17,00-19,00 i bestyrelseslokalet

 

Mandag den 3. juni 2013 blev afholdt indledende møde angående projektet med udskiftning af vinduer og istandsættelse af trappeopgange på adressen Falen 6-14, 5000 Odense C.

Ejerforeningen havde inviteret arkitekt Stig Hjorth til mødet, hvor målet var at aftale materialevalg før igangsætning af projektet. Én udvalgt lejlighed bliver ”prøvelejlighed” for projektet med udskiftning af vinduer og altandør.

Arkitekt Stig Hjorth præsenterede en træ-alu vindue-model, som blev valgt til projektet. Dette omfatter også altandøre. Det blev foreslået at altandøre skal åbne indad. Hvilket blev godkendt.

Døre til hhv. for- og bagtrappe blev drøftet, der arbejdes videre med en model i hvid.

Arkitekt Stig Hjorth vil finde alternative modeller til døre til hhv. for- og bagtrappe. Et nyt møde følger i kommende fremtid, hvor en dørtype vælges. Nærmere information følger, herunder et samlet prisoverslag og et prisoverslag opdelt pr. lejlighed.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

 

 

 Afholdte projekter m.m.:


 

Arbejdsdage m.m. (2000 - 2015)

 

Arbejdsdage 2015

Øvrigt foreningsarbejde i 2015:

6, 1. tv., 6, 4. tv., 6, st. mf., 10, 1. th, 10, 4 tv., 14, 1. th.

 

Følgende lejligheder var repræsenteret på 3. arbejdsdag:

6, st tv. - 6, 2 tv. - 8, st tv. - 8, 4 tv. - 10, st th. - 10, 1 tv. - 10, 2 tv. - 10, 3 tv.- 10, 4 th. - 12, st th. - 12, 1 tv. - 14. st. tv. - 14, 4 tv. 

 

Følgende lejligheder var repræsenteret på 2. arbejdsdag:

10, 2 tv. - 10, 4 th. - 12, 2 th. - 14. st. th. - 10, 3 th. 

 

Følgende lejligheder var repræsenteret på 1. arbejdsdag:

6 st th. - 6, 2 th. - 6, 3.th. - 8, 1 th. - 8, 4 th., 10, 2 tv. - 12. 3 th. - 12, 4 tv. - 14, st tv.   

 

Arbejdsdage 2014

 

Nytårsrengøring 2014

Tak til de fremmødte (5 stk.) ved nytårsrengøringen på Falen 6-14, den 4. januar 2014.

Følgende lejligheder var repræsenteret:

 

 6 2. tv. -- 10. 2. tv. -- 10. 4. th. -- 12. 4. tv. -- 14. st. tv.

 

 

Arbejdsdage 2013

 

Forårsrengøring 2013

Tak til de fremmødte (8 stk.) ved forårsrengøringen på Falen 6-14, den 30. marts 2013.

Følgende lejligheder var repræsenteret:

6 st. tv., 6 2. tv., 6 3. tv., 6 4 th., 10. 2. tv.

 

Arbejdsdage i 2012:

 

Arbejdsdage i 2011 og tidligere år:

 

Cykelrazzia og borskaffelse af efterladte effekter (2008 + 2010 + 2012 + 2013 + 2014 + 2015)

 

Trappeopgange og vinduer (2012)

 

Koldtvandsmålerer (2007 + 2012)

 

Køkkenfaldstammer (2006)

 • Informationsskrivelse 1, 2, 3 og 4

 

Gårdprojekt (2002) 

Infobanner