Deltagere:
Steen Kleist (SK)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
Abel Kramer (AK)

Dagsorden

Bemærkninger

Forventet
færdig

Ansvar

1. Underskrivelse af referat fra møde den 4/4-2000

24. juni 2000: Udsættes til næste møde.

9/8-2000

CGC

2. Konstituering af bestyrelsen

24. juni 2000:
Formand: Steen Kleist
Kasserer / administrator: Claus Christoffersen
Sekretær / referent: Klaus StensgaardVicevært

3. Arbejde udført siden sidst

Se pkt. 5 og 6.4. Ny vicevært pr. 1/7-2000


24. juni 2000: Egon Hansen (EH) ansættes i stillingen. Der indgås en aftale med EH ud fra samme skabelon som den der er indgået med det nuværende viceværtspar. Dog afregnes udført arbejde bagud og efter timeseddel.

AK udfører stadig arbejde efter forudgående aftale.

1/7-2000

CGC

Igangværende projekter

5. Stormskader – udbedring

24. juni 2000: Gislev Tag- og Facaderens har udført arbejdet meget utilfredsstillende. AK har fotograferet fejl og mangler, og udarbejder til SK snarest en liste med fejlene

Der skrives til Gislev Tag- og Facaderens for et møde hvor fejl og mangler skal drøftes. I samme brev gøres firmaet opmærksom på at fortovet langs facaden og haven er blevet trykket af liftene.


28/6-200030/6-2000 /

31/7-2000


AKSK

6. Garagearbejde

24. juni 2000: Arbejdet er udført. Der pågår nu en del oprydningsarbejde for foreningen.

For overtagelse af garageanlæggene, sendes der et købstilbud til Karsten Bill på 100.000 kr.
15/7-2000CGC

7. Gårdprojekt

24. juni 2000:

Grillområde:
Der laves 3 faste borde og 6 flytbare bænke.

Grill laves af stål.

Affaldsbunke fjernes snarest


Affaldscontainerplads: Når den nedfaldne bevoksning er fjernet, lægges der fliser helt op til garagerne.31/7-2000

31/7-2000

30/6-2000


15/9-2000
SK

AK

AK


EH

8. Genbrugscontainer

24. juni 2000: Ordningen stoppes. Containeren skal tømmes.

Containeren benyttes til opbevaring af græsslåmaskine.

Der findes ud af en ny ordning for bortskaffelse af reklamer.


30/6-2000


30/-2000

15/7-2000

AK


EH


EH

9. Kælderrenovering

24. juni 2000: Efter oprydning og udmugning i kælderen er rummene blevet aflåst.

Forinden kalkning skal væggene klargøres til dette. AK udarbejder tilbud på arbejdet, både incl. og excl. Kalking af væggene.9/8-2000

AK

10. Kælderlokaler - udlejning

24. juni 2000: Udsættes til næste mødeCGC

11. Rengøring

24. juni 2000: Kældergangene skal rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen.

31/8-2000

KLS

12. El-installation

24. juni 2000:
Der indhentes tilbud på:
Gennemgang af elinstallation

Opsætning af manglende lampesteder

Installation af lyscensorer / energipærer

Opsætning af udendørslamper

31/8-2000

CGC / KLS

13. Vandopkrævning – vaskemaskiner


24. juni 2000: Udsættes til næste møde


CGC

14. Antennelaug

24. juni 2000: Det undersøges om det er favorrabelt at lave en kollektiv udmeldelse af Næsby Antenneforening og overgå til eget antennesystem. Budget 50 lejligheder á 1.000 kr. = 50.000 kr.


31/9-2000

KLS

15. Hjemmeside

24. juni 2000:

SK kontakter et professionelt firma for opsætning af hjemmeside. Efter implementering opdateres siderne i første omgang af bestyrelsens medlemmer.
Adressen http://hjem.get2net.dk/falen6-14/ forsøges ændret til Falen dk eller falen6-14.dk.

Mikkel gøres opmærksom på den nye ordning.
31/8-2000
30/6-2000SK
CGC

16. Velkomstbrev til nye beboere

24. juni 2000:

Nye beboere skal have en række praktiske oplysninger.Oplæg 9/8-2000


CGC

17. Generalforsamling

24. juni 2000: Som følge af ændring af regnskabsåret, skal afholdes der generalforsamling lørdag den 26. august 2000 kl. 14.00

Samme dag holdes der arbejdsdag kl. 9 – 14. Gården ryddes op, og skure rives ned. Dagen afsluttes med grillparty.

Ved opslag gøres beboerne gøres opmærksom på dagen.

AK laver plankeværk efter nedrivningen af skuret og undersøger forinden muligheder for at udføre arbejdet samme weekend.

.


30/6-2000


26/8-2000


CGC

KLS / CGC


KLS


AK

18. Bestyrelseslokale

24. juni 2000:

Lokalet aflåses med en kodelås.

Nøgleskab opsættes.15/7-2000

15/7-2000


EH

EH

19. Vinduer i bagtrapperne

24. juni 2000: Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der udarbejdes alternative tilbud på arbejdet.


9/8-2000


AK

20. Navnetavle ved indgangsdørene.


24. juni 2000: Der fremlægges alternative forslag for bestyrelsen.


9/8-2000

EH

21. Falen Info

24. juni 2000: Der udsendes et nyt info.


15/7-2000


CGC

22. Næste møde.


24. juni 2000: 9/8-2000 kl. 19.30. Fremtidige møder fastsættes til 2. onsdag på lige måneder.Projekt-ideliste

Vaskekældre

Nedbrydning / ibrugtagning af betonvaske.
Bestyrelseslokale

Istandsættelse

PC

InventarVinduer

Vinduerne ud mod gården trænger til vedligeholdelse. Evt. skal vi igangsætte en udskiftning af vinduer i forbindelse med en totalrenovering af facaden. Vinduerne finansieres med 50% af ejerforeningen og 50% af ejerne selv.
Facade

Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.
Nye indgangsdøre
Renovering af opgange.
Altaner

Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.
Loftet


Oprydning