Ejerforeningen Falen 6 – 14

 

Bestyrelsesmøde

Mandag den 19. marts 2001 kl. 17.00

Deltagere:     

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                                       

Igangværende projekter og opgaver

1.        Netværk

Ansvar: CGC

19/3-2001 - Aftenens ekstraordinære generalforsamling blev drøftet.

2.        El-installation

Ansvar: CGC

Der er igangsat renovering af elinstallation, opsætning af manglende lampesteder og udendørslamper samt installation af lyscensorer og energipærer.

Der er enkelte småting der skal rettes, men ellers er arbejdet udført til bestyrelsens tilfredshed.

19/3-2001 - Kalhauge El optages på den liste over håndværkere som bestyrelsen kan anbefale til at udføre arbejde i ejendommen.

3.        Cykelstativer

Ansvar: TA

Et galvaniseret cykelstativ på 5-8 meter koster 6.420 kr. inkl. moms. Skal der investeres i et stativ ? Findes der et billigere alternativ?

Et alternativ søges i gul og gratis, eller en smed laver noget fornuftigt.

19/3-2001 – Undersøges når sneen er væk!

4.        Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

Udbedringen er meget mangelfuld. Foreningens sagfører fører sag mod tagfirmaet.

Under arbejdet med syn og skøn af taget, konstaterede ingeniøren at der snarest skal foretages tagforbedringer for at der ikke skal ske udskiftning af hele taget inkl. spær.

Da bestyrelsen ikke har faglig indsigt i større reparationer, vil større fremtidige projekter blive styret af en arkitekt/ingeniør.

19/3-2001 – Det fyger med duplikker advokatfirmaerne imellem.

5.        Svampeangreb

Der er konstateret svampeangreb i lejlighed nr. 14. 4. tv.

19/3-2001 – Der er igangsat udbedring af skaden via arkitekt Stig Hjorth ApS. Forsikringsselskabet er underrettet.

 

6.        Kælderrenovering

Ansvar: CGC

Der indhentes tilbud af istandsættelse af kælder samt reparation og kalkning af væggene.

Betonvaske nedbrydes.

19/3-2001 – Der indhentes tilbud fra et murerfirma.

7.        Kælderrum

Drøftelse af driften af kælderrummene, herunder evt. plombering af radiatorer / opkrævning af varme.

19/3-2001 – Lejerne af kælderrummene tilskrives at radiatorerne i kælderrummene plomberes ved udgangen af varmesæsonen 31/5-2001. Efter ønske kan dette undgås, hvis varmen betales efter forbrug.

8.        Rengøring

Ansvar KLS

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Afventer pkt. 6.

9.        Arbejdsdag

Drøftelse af dato og indhold.

19/3-2001 – Fastsat til lørdag den 23/6-2001. Indholdet og opslag drøftes senere.

10.   Vinduer i bagtrapperne

Ansvar: CGC / TA

Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet.

19/3-2001 – Indgår i det udbedringskatalog som arkitekt Stig Hjorth udarbejder til brug for den kommende generalforsamling.

11.   Husorden

Ansvar: CGC

Nye beboere skal have en række praktiske oplysninger.

19/3-2001 – Forslag blev udleveret. Dette drøftes på næste bestyrelsesmøde.

12.   Bankforbindelse

Ansvar: CGC

Administratorer undersøger muligheden for en bedre forrentning af ejerforeningen indeståender /gæld. I givet fald bemyndiges han til at skifte pengeinstitut.

19/3-2001 – Foreningens bankforbindelse er nu BG-Bank.

13.   Hjemmeside

Ansvar: KLS

Nye aktiviteter til hjemmesiden

Håndværkerliste, Falen Info, Fotos, Velkommen til nye beboere, Husorden, div. kontrakter m.m.

19/3-2001 – Ovennævnte vil inden længe blive optaget på hjemmesiden

  

14.   Administrationskontrakt

Ansvar: CGC

Administrationskontrakten, der evalueres efter et år blev underskrevet. Optages på hjemmesiden.

 

15.   Næste åbne bestyrelsesmøder

18. april 2001 – kl. 19.00

7. juni 2001 – kl. 19.00

 

 

Projekt-ideliste

Gårdprojekt

Plankeværk ved cykelskur

Hvem ejer plankeværket?

Gårdens betonplade (forårsprojekt)

Grill (forårsprojekt)

            Garager males

            Brøndriste renoveres

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

Istandsættelse

PC

Inventar

Vinduer

Vinduerne ud mod gården trænger til vedligeholdelse. Evt. skal vi igangsætte en udskiftning af vinduer i forbindelse med en totalrenovering af facaden. Vinduerne finansieres med 50% af ejerforeningen og 50% af ejerne selv.

Facade

Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.
Nye indgangsdøre
Renovering af opgange.

Altaner

Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

Oprydning

Opgange

Males

 

Viceværtsarbejdsliste

Gård - Jordvold udjævnes!

Gelændere – maling

Porten – maling

Bagdøre – maling

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær