Ejerforeningen Falen 6 – 14
Bestyrelsesmøde

Mandag 30. juli 2001  

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

Egon Hansen (EG)

                               

Igangværende projekter og opgaver

1.         Netværk

Ansvar: TA

30/7-2001 – Der skal oprettes stik i 26 lejligheder. De 15 installationer der samtidig skal tilsluttes internettet er færdiginstalleret. De resterende følger i den nærmeste fremtid.

Da der ikke må findes ulovlige programmer m.v. på netværkets server, vil der ved afslutningen af installationsprojektet blive sendt et brev rundt med forholdsregler hertil.

 

2.         Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

Udbedringen er meget mangelfuld. Foreningens sagfører fører sag mod tagfirmaet.

Under arbejdet med syn og skøn af taget, konstaterede ingeniøren at der snarest skal foretages tagforbedringer for at der ikke skal ske udskiftning af hele taget inkl. spær.

Da bestyrelsen ikke har faglig indsigt i større reparationer, vil større fremtidige projekter blive styret af en arkitekt/ingeniør.

30/7-2001 – Syn og skøn er udsat til ultimo september 2001.

 

3.         Svampeangreb

Ansvar: CGC

Der er konstateret svampeangreb i lejlighed nr. 14. 4. tv.

Skaden er blevet undersøgt af sagkyndige i dag, og bestyrelsen venter en tilbagemelding.

7/6-2001 – Skaden er udbedret. Ingeniøren kontaktes for afslutning af sagen.

30/7-2001 – Der er tilsyneladende nye svampeangreb i opgang nr. 12. Bestyrelsen må opfordre til at mistanke om angreb straks anmeldes til administratoren.

Svampene opstår tilsyneladende pga. fugt fra det utætte tag.

 

4.         Kloaksystem

Ansvar: CGC

Der har på det seneste desværre været en del problemer med kloakkerne på trods af at faldstammerne blev renset for ca. 1 år siden. 

Der er bestilt en Tv-inspektion af faldstammerne og kloaksystemet for lokalisering af problemerne.

7/6-2001 –  Bestyrelsen venter på en rapport fra Tv-inspektionen.

30/7-2001 – På baggrund af rapportens anbefalinger er der iværksat rensning af kloaksystemet.

Bestyrelsen må opfordre til at problemer straks anmeldes til viceværten.

 

5.         Kælderrenovering

Ansvar: CGC

Kælderen trænger til en opfriskning og en mindre istandsættelse, nedbrydning af betonvaske samt reparation og kalkning af væggene.

30/7-2001 – Der indhentes tilbud fra et murerfirma august 2001.

 

6.         Arbejdsdag den 23. juni 2001

Ansvar: TA / KLS

Der deltog desværre ikke så mange på arbejdsdagen, hvor halvdelen af garageportene blev renset og malet. Billeder fra dagen kan ses på www.falen.dk.

30/7-2001 – Set i lyset af at den manglende beboerinteresse for arbejdsdage, drøftede bestyrelsen om der stadig skal planlægges flere arbejdsdage, eller man skal lønne arbejdskraft til at udføre arbejdet i stedt for.

Det blev besluttet at den planlagte arbejdsformiddag den 25/8-2001 gennemføres, og at drøfte emnet på den kommende generalforsamling.

 

7.         Husorden

Ansvar: CGC

En række praktiske ting omkring driften af ejendommen er ikke skrevet ned i dag. Med det formål at få en mere rationel drift af ejendommen ønsker bestyrelsen at få lavet en husorden. Denne kan samtidig give nye beboere en række praktiske oplysninger som gør indflytningen nemmere og mere overskuelig.

Husordenen fremlægges på den næste ordinære generalforsamling.

30/7-2001 – Forslaget blev gennemgået og tilrettet. CGC sender revideret oplæg bestyrelsen.

 

8.         Arbejdsdag den 25. august 2001

Ansvar: TA / KLS

Arbejdsdagen der starter kl. 9.00 skal primært bruges til at færdiggøre malingen af garageportene.

Hvis der bliver tid til det, males ejendommens døre og vinduer i kælderniveau.

30/7-2001 - Der laves opslag til opslagstavlerne, ligesom lejerne af garagerne indbydes til arbejdet.

 

9.         Generalforsamling 2001

Ansvar: Bestyrelsen

Fastsat til lørdag den 25/8-2001 kl. 14.00. Efter generalforsamlingen holdes der grilltam-tam i gården.

 

30/7-2001 – Udover de dagsordenspunkter der fremgår af vedtægterne, fremlægger bestyrelsen et udbedringskatalog med bl.a. forslag til tagrenovering, vaskeri i kælderen, husorden samt justering af vedtægten.

CGC – sender oplæg til dagsorden til bestyrelsen. Dagsorden skal udsendes senest 11/8-2001.

 

10.     Diverse

30/7-2001 –          Der er etableret sandkasse på det grønne areal.

                  CGC forsøger at få etableret en muret grill inden generalforsamlingen.

 

Viceværtsarbejdsliste

Gårdprojekter

·  Bord/bænkene repareres

·  Plankeværk ved cykelskur

           Hvem ejer plankeværket?

           Etablering af nyt plankeværk

           Males

·  Gård - Jordvold udjævnes!

·  Gårdens betonplade fjernes

·  Brøndriste renoveres

 

Ejendommen

·  Døren til papirlokalet i porten skal isættes lås der kan åbnes med fællesnøglen.

·  Gelændere males

·  Porten males

·  Bagdøre males

·  Vinduer i kælderniveau males

·  Dørpumper justeres

 

 

Projekt-ideliste

Vinduer i bagtrapperne

Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet.

9/3-2001 – Indgår i det udbedringskatalog som arkitekt Stig Hjorth udarbejder til brug for den kommende generalforsamling 2001.

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·  Istandsættelse

·  PC

·  Inventar

Facade

·  Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·  Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·  Murerarbejde

·  Males

·  Trapper renoveres

Altaner

·  Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·  Oprydning


 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær