Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Onsdag 6. oktober 2004

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

 

Igangværende projekter og opgaver

1.       Husorden

Ansvar: CGC

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der har i årets løb været en del misligholdelse af husordenen. På generalforsamlingen blev postkasser i opgange og husdyrhold påpeget. Bestyrelsen vil tage initiativ til overholdelse af denne, men skal i øvrigt opfordre til at overtrædelser anmeldes:

Som det står i husordenen:

”Enhver beboer eller gæst i ejendommen er pligtig til at overholde denne husorden, da man automatisk bliver en del af foreningen når man opholder sig i ejendommen eller på udenoms arealerne.

Klager over overtrædelser af denne husorden sendes eller afleveres skriftligt med navn og adresse til et medlem af bestyrelsen. En klage skal indeholde en fyldig redegørelse for overtrædelsen, hvem der klages over samt dato for overtrædelsen. Det er pålagt bestyrelsen at behandle samtlige modtagne klager fuldt fortroligt og anonymt”

 

Der sendes en skrivelse til de lejere, hvor bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at der er sket overtrædelse af husordenen.

2.       Vicevært

Ansvar: CGC

Der holdes møde med vicevært for en drøftelse af arbejdsopgaver som opfølgning på generalforsamlingens beslutnnger.

3.       Vaskeri

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der er p.t. installeret 23 vaskemaskiner i ejendommen. Det medfører et stort pres på vaskekældrene og i flere af disse er der ikke plads til flere maskiner. I flere af lej­lig­he­derne er der derfor installeret vaskemaskiner, der medfører et stort pres på nedløbs­skakterne.

Bestyrelsen blev pålagt at arbejde med forslag til etablering af et eller flere vaskerier i ejendommen. Forslaget skal forelægges senest ved næste generalforsamling.

 

Der er en række spørgsmål der skal afklares:

·         Antal søjler?

·         Juridiske afhandles med en advokat

·         Faglige – afhandles med et vaskerifirma

·         Økonomiske – skal det ske ved et betalingssystem/gratis/efter forbrug?

·         Anskaffelse eller leasing

Bestyrelsen holder afklarende møde med et vaskerifirma - CGC koordinerer tidspunkt.

4.       Vandmålere

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Da der kun er installeret vandmåler i 75 % af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

Der blev debatteret forskellige muligheder for tilskud til installation af vandmålere i de resterende lejligheder.

Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

 

Ejerforeningens retsstilling i sagen undersøges hos en advokat.

5.       Kloaksystem

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der er stadig problemer. Bestyrelsen er ved at undersøge, om de vaskemaskiner der er installeret i lejlighederne giver et for stort pres på nedløbsrørene.

 

Ejerforeningens retsstilling i sagen undersøges hos en advokat.

6.       Vedligeholdelsesarbejder

Ansvar: CGC

Bestyrelsen har besluttet at lade følgende arbejder udføre i første omgang:

·         Reparation af eksisterende cykelskur herunder afløb

·         Udvide fliseareal ved affaldscontainerne

·         Cykelskur
     Der er stor behov for flere pladser til cykelparkering
     Et nyt cykelskur placeres i forlængelse af den ene garage.

·         Tørrestativ i græsareal
     Placering i græsarealets runde del blev foreslået som en mulighed

·         Kældervinduer i gadesiden males

·         Butiksfacade males i anden farve
     Butiksejeren tilskrives og orienteres om planerne.

·         Gitterporten males

 

Der indhentes priser på arbejdet.

7.       Møde med advokat

Ansvar: CGC

Da bestyrelsen har brug for en del juridiske afklaringer, bl.a. i forbindelse med opfølgning på generalforsamlingens beslutninger, forberedes der et møde med en advokat. CGC e-mailer et oplæg til et spørgsmålsdokument til den øvrige bestyrelse.

8.       Arbejdsdage

Ansvar: Bestyrelsen

Det overvejes til kommende møder om nogle opgaver kan ske på en fælles arbejdsdag

·         Loftsrengøring

·         Male kældervinduer i gårdside

9.       Renoveringsprojekt

Ansvar: CGC

I forbindelse med tagrenoveringen afholdes der 29/10 2004, et års eftersyn på projektet.

I den forbindelse opfordres beboerne til at melde evt. fejl til bestyrelsen. Dette kan ske enten ved henvendelse til administrator. I forbindelse med årseftersynet undersøges det ved arkitekten om altanerne er blevet undersøgt og fundet i orden.

10.   Låse

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Det indskærpes atter, at alle låser port, kælder- og hoveddøre efter sig for at forebygge indbrud og tyverier.

Dørene til bagtrapperne er af forsikringsmæssige årsager ikke monteret med smæklås. Låses med nøgle efter at håndtaget er rykket opad.

 

CGC medtager emnet i et kommende brev til beboerne.

11.   Næste møde

Ansvar: KLS

29. oktober 2004.

 

 

Ventende projekter og opgaver efter tidligere beslutninger

Varme

Beslutning fra bestyrelsesmøde 25/5 2004
Ansvar: CGC

Varmeanlægget har fået trykreduktionsventil installeret. VVS-firmaet anmodes om at færdiggøre arbejdet.

6/10 2004 - Er færdiggjort.

12.   Fortovsarbejde

Beslutning fra bestyrelsesmøde 25/05 2004
Ansvar: CGC

Nu hvor tagrenoveringen er fuldført, anmodes Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen ved brev om at omlægge det fortovsareal foran ejendommen der ligger hulter til bulter.

6/10 2004 - Er færdiggjort.

 

13.   Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar CGC

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan blive boende, og vil derfor kontakte Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen om dette giver problemer med brandmyndighederne.

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær