Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Fredag 29. oktober 2004

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

 

Igangværende projekter og opgaver

1.       Vaskeri

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der er p.t. installeret 23 vaskemaskiner i ejendommen. Det medfører et stort pres på vaskekældrene og i flere af disse er der ikke plads til flere maskiner. I flere af lej­lig­he­derne er der derfor installeret vaskemaskiner, der medfører et stort pres på nedløbs­skakterne.

Bestyrelsen blev pålagt at arbejde med forslag til etablering af et eller flere vaskerier i ejendommen. Forslaget skal forelægges senest ved næste generalforsamling.

 

Der er en række spørgsmål der skal afklares:

·         Antal søjler?

·         Juridiske – afhandles med en advokat

·         Faglige – afhandles med et vaskerifirma

·         Økonomiske – skal det ske ved et betalingssystem/gratis/efter forbrug?

·         Anskaffelse eller leasing?

Bestyrelsen holder afklarende møde med et vaskerifirma - CGC aftaler tidspunkt i uge 47 og undersøger muligheden for stop af nyinstallationer af vaskemaskiner i afklaringsperioden.

2.       Låse

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Det indskærpes atter, at alle låser port, kælder- og hoveddøre efter sig for at forebygge indbrud og tyverier.

Dørene til bagtrapperne er af forsikringsmæssige årsager ikke monteret med smæklås. Låses med nøgle efter at håndtaget er rykket opad.

CGC medtager emnet i et kommende brev til beboerne.

3.       Kloaksystem

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der er stadig problemer. Bestyrelsen er ved at undersøge, om de vaskemaskiner der er installeret i lejlighederne giver et for stort pres på nedløbsrørene.

CGC holder hurtigst møde med ingeniøren om mulige løsningsforslag.

4.       Vandmålere

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Da der kun er installeret vandmåler i 75 % af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

Der blev debatteret forskellige muligheder for tilskud til installation af vandmålere i de resterende lejligheder.

Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Ejerforeningens retsstilling i sagen undersøges hos en advokat.

5.       Prioriteringsliste for vedligeholdelsesarbejder

Ansvar: CGC

Bestyrelsen har besluttet at lade følgende arbejder udføre i første omgang:

·         Reparation af eksisterende cykelskur herunder afløb

·         Udvide fliseareal ved affaldscontainerne

·         Cykelskur
     Der er stor behov for flere pladser til cykelparkering
     Et nyt cykelskur placeres i forlængelse af den ene garage.

·         Tørrestativ i græsareal
     Placering i græsarealets runde del blev foreslået som en mulighed

·         Kældervinduer i gadesiden males

·         Butiksfacade males i anden farve
     Butiksejeren tilskrives og orienteres om planerne.

·         Gitterporten males

Der indhentes priser på arbejdet.

6.       Renoveringsprojekt

Ansvar: CGC

I forbindelse med renoveringsprojektet blev afholdes der 29/10 2004, et års eftersyn på projektet.

I den forbindelse opfordres beboerne til at melde evt. fejl til bestyrelsen. Dette kan ske enten ved henvendelse til administrator. I forbindelse med årseftersynet undersøges det ved arkitekten om altanerne er blevet undersøgt og fundet i orden.

Ved årseftersynet blev tømrer- og murerentreprisen godkendt. Ved malerentreprisen er der en del mangler der skal udbedres.

Tagdækningsentreprisen har en fomodet fejl der skal undersøges.

7.       Vicevært

Ansvar: CGC

Der er afholdt møde med viceværten for en drøftelse af arbejdsopgaver som opfølgning på generalforsamlingen.

Der er aftalt arbejdsopgaver med viceværten. Disse kan læses på www.falen.dk.

 

8.       Husorden

Ansvar: CGC

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der har i årets løb været en del misligholdelse af husordenen. På generalforsamlingen blev postkasser i opgange og husdyrhold påpeget. Bestyrelsen vil tage initiativ til overholdelse af denne, men skal i øvrigt opfordre til at overtrædelser anmeldes:

Som det står i husordenen:

”Enhver beboer eller gæst i ejendommen er pligtig til at overholde denne husorden, da man automatisk bliver en del af foreningen når man opholder sig i ejendommen eller på udenoms arealerne.

Klager over overtrædelser af denne husorden sendes eller afleveres skriftligt med navn og adresse til et medlem af bestyrelsen. En klage skal indeholde en fyldig redegørelse for overtrædelsen, hvem der klages over samt dato for overtrædelsen. Det er pålagt bestyrelsen at behandle samtlige modtagne klager fuldt fortroligt og anonymt”

Der sendes inden længe en opdateret husorden til ejere/lejere. Sammen med denne sendes der en skrivelse til de lejere hvor bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at der er sket overtrædelse af husordenen.

9.       Bygningsændringer - fællesinstallation

Ansvar: CGC

Bestyrelsen behandler en ansøgning om ændring af fællesinstallationerne i en lejlighed.

Ansøgeren får en status på sagen.

10.   Bygningsændring – facadeændring

Ansvar: CGC

Bestyrelsen har godkendt opsætning af håndtag på facade i nr. 14.

Odense Kommune forestår såvel opsætning, som nedtagelse.

11.   Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar CGC

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan blive boende, og vil derfor kontakte Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen om dette giver problemer med brandmyndighederne

12.   Møde med advokat

Ansvar: CGC

Der forberedes et snarligt møde med advokaten for en drøftelse af  ejerforeningens retsstilling i konkrete sager.

13.   Løbende driftssager

Ansvar: CGC

Administratoren orienterede om løbende driftssager.

 

14.   Næste møde

Ansvar: CGC

29. november 2004.

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær