Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Torsdag 16. maj 2002
 

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 17/4-2002 sendes snarest til foreningens ejere.

- Sammen med referatet vedlægges en anmodning til ejerne om deltagelse i et byggeudvalg der skal undersøge muligheden for at lave et 5. sals projekt og i positivt fald fremlægge dette for en generalforsamling.

2.         Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

Efter at vedtægterne, der blev godkendt på generalforsamlingen den 25/8-2002, blev sendt til tinglysning via foreningens advokat, har denne meldt tilbage at der sandsynligvis er visse forhold i vedtægterne der vil blive afvist ved tinglysningen.

Konsekvensen er, at det stadig er de vedtægter der blev godkendt på generalforsamlingen den 14/3-1990 der er gældende. Disse vil snarest muligt blive lagt på hjemmesiden.

- Bestyrelsen undersøger hvilke mulgheder der er for at få de senest vedtagne  ændrede vedtægter tinglyst.

3.         Slisker til kældertrapper

Ansvar: TA

- Etableringen er sat i bero pga. omkostningernes størrelse. De berørte ejere er orienteret.

4.         Smæklås eller lignende til gårdens port

Ansvar: TA

- Der er installeret smæklås.

5.         Gårdprojekter

Ansvar: TA

1.       Jordvold udjævnes!

2.       Plankeværk ved cykelskur

3.       Garager males

Disse opgaver forventes løst på arbejdsdagen den 25/5-2002.

 

4.       Gårdens betonplade fjernes

Denne opgave løses først når renoveringsprojektet er afsluttet, idet dette arbejde vil medføre så meget trafik i gården at et nyt underlag i gården vil blive ødelagt.

 

5.       Grill

6.      Græs ved cykelskur

Løsningen af disse opgaver drøftes på arbejdsdagen.

6.         Arbejdsdag

Ansvar: TA

Der afvikles arbejdsdag den 25/5-2002 9:00 – 14:00. Der arbejdes med følgende projekter:

·           Garagerne males færdig

·           Plankeværk rives ned

·           Jordvold fjernes

7.         Vandmålere

Ansvar: Bestyrelsen

Da der kun er installeret vandmåler i 75% af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

- TA undersøger gældende regler på området hos vandværket.

8.         Netværk

Ansvar: TA

Arbejdet med færdiggørelsen af kabelbakkerne mv.  forventes afsluttet i løbet af sommeren.

9.         Henstilling af effekter, affald mv.

Der hentilles p.t. skabe, opvaskemaskiner, cykler mv. i kælderen.

Igen og igen stilles der affald ved containerne som beboerne selv skal foranledige bortskaffet.

Opfølgning på generalforsamlingen den 25/8-2001´s pålæg om at

”Barne- og klapvogne må ikke stilles i opgangene, men skal henstilles efter anvisning fra bestyrelsen” og

”Påhængsvogne, trailere og lignende må kun parkeres i gården efter mulig anvisning fra bestyrelsen.”

 

- KLS laver oplæg til en skrivelse som skal sendes til samtlige beboere.

 

Viceværtsarbejdsliste

Ejendommen

Gelændere males

Ituslåede glas skiftes

Porten males

Fordøre gøres i stand

Bagdøre males

Vinduer i kælderniveau males

 

Projekt-ideliste

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·  Istandsættelse

·  PC

·  Inventar

Facade

·  Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·  Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·  Murerarbejde

·  Males

·  Trapper renoveres

Altaner

·  Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·  Oprydning

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær