Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Onsdag 19. juni 2002
 

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
 

 

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

På den ekstraordinære generalforsamling blev det pålagt bestyrelsen at nedsætte et byg­ge­udvalg der skal undersøge muligheden for at lave et 5. sals projekt og i positivt fald fremlægge dette for en generalforsamling. Alternativt skal bestyrelsen fremlægge et re­videret tagprojekt.

Bestyrelsen har efterfølgende, sammen med udsendelsen af referatet fra general­for­samlingen vedlagt en anmodning til ejerne om deltagelse i byggeudvalget.

Status - der har d.d. tilmeldt sig en ejer til byggeudvalget !!!

En af betingelserne for at lave et 5. sals projekt er at de eksisterende tinglyste loftsrum bliver inddraget. Bestyrelsen har modtaget et brev dateret 29/5-2002 fra 2 ejere der ikke ønsker at give afkald på deres loftsrum.

- Bestyrelsen indkalder arbejdsgruppen til møde hvor der bl.a. skal tages stilling til konse­kvenserne af ovennævnte brev.

2.         Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

Efter at vedtægterne, der blev godkendt på generalforsamlingen den 25/8-2002, blev sendt til tinglysning via foreningens advokat, har denne meldt tilbage at der sandsynligvis er visse forhold i vedtægterne der vil blive afvist ved tinglysningen.

Konsekvensen er, at det stadig er de vedtægter der blev godkendt på generalforsamlingen den 14/3-1990 der er gældende. Disse kan ses på www.falen.dk.

- Bestyrelsen forsøger at få alle ejere til at underskrive de vedtægter der blev vedtaget den 25/8-2002.

3.         Arbejdsdag 25/5-2002

Ansvar: TA

På generalforsamlingen 2001 var der stor tilslutning til at bestyrelsen fortsat skulle gennemføre arbejdsdage, for på den måde at få udført nødvendige vedlige­holdel­ses­arbejder uden en større belastning af fællesudgifterne.

På arbejdsdagen den 25/5-2002 var der inklusive bestyrelsen kun mødt 11 personer op. Disse fik dog med ildhu udført det planlagte stykke arbejde. Garagerne blev malet færdige, plankeværket blev revet ned og fjernet, og jordvolden blev fjernet og kært væk.

Det drøftes på den kommende generalforsamling om hvad der skal gøres for at få flere til at give et nap med.

4.         Gårdprojekter

Ansvar: TA

Efter godt forarbejde og drøftelse mellem de fremmødte på arbejdsdagen den 25/5-2002, blev der i uge 22 gennemført et gårdprojekt hvor de mange nødvendige vedligeholdelses­arbejder blev gennemført.

- Der er uofficiel indvielse af projektet torsdag den 27/6-2002. Den officeile indvielse er fastsat til den 24/8-2002 efter generalforsamlingen.

5.         Vandmålere

Ansvar: TA

Da der kun er installeret vandmåler i 75% af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

- TA undersøger gældende regler på området hos vandværket.

6.         Netværk

Ansvar: TA

- Arbejdet med færdiggørelsen af kabelbakkerne mv.  forventes afsluttet i løbet af sommeren.

 

Viceværtsarbejdsliste

Ejendommen

Gelændere males

Ituslåede glas skiftes

Porten males

Fordøre gøres i stand

Bagdøre males

Vinduer i kælderniveau males

 

Projekt-ideliste

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.