Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Torsdag 12. september 2002 kl. 17.00
Gården
 

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
 

 

Igangværende projekter og opgaver

 

1.         Konstituering af bestyrelsen

Formand: Tony Albinus, Falen 14, 4. th. 5000 Odense C

Kasserer: Claus Groth Christoffersen, Jernbanegade 19, 2.tv. 5000 Odense C

Sekretær: Klaus Stensgaard, Falen 10. 3. th. 5000  Odense C

2.         Generalforsamling 24/8-2002

Ansvar: Bestyrelsen

Referatet fra generalforsamlingen er lagt på nettet, og hængt på opslagstavlerne! CGC sender det ud til ejerne.

3.         Renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

Det ønskede nedsatte byggeudvalg har for nylig mistet et medlem, fordi en ejer der havde tilmeldt sig efterfølgende har solgt sin lejlighed. Da bestyrelsen ikke alene kan arbejde videre med arbejdsgruppens kommissorium, opfordrer bestyrelsen for en sidste gang om den nødvendige deltagelse.

En af betingelserne for at lave et 5. sals projekt er at de eksisterende tinglyste loftsrum bliver inddraget. Bestyrelsen har modtaget et brev dateret 29/5-2002 fra 2 ejere der ikke ønsker at give afkald på deres loftsrum.

 

Generalforsamlingen besluttede den 24/8-2002 følgende:

Lykkes det ikke for bestyrelsen at få sammensat en kompetent arbejdsgruppe, og medfører ovennævnte brev en umuliggørelse af projektet arbejder bestyrelsen videre med et tagprojekt uden en ny 5. etage. Projektet vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling inden iværksættelse.

 

Bestyrelsen drøfter det juridiske aspekt med foreningens advokat.

4.         Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

Da de seneste vedtagne vedtægter, ifølge foreningens advokat, indeholder nogle begrænsninger i den enkelte ejers rettigheder, kan disse sandsynligvis ikke tinglyses med mindre alle godkender og underskriver vedtægterne.

 

Generalforsamlingen besluttede den 24/8-2002 følgende:

Bestyrelsen fik mandat til, med 14 stemmer for 2 imod, at søge de nye vedtægter underskrevet af alle ejere.

 

Bestyrelsen drøfter det juridiske aspekt med foreningens advokat.

 

5.         Genbrugseffekter

Ansvar: Bestyrelsen

Den er gal igen – på loftet, i kælderen, i gården ved containerne stilles der effekter som ejerne selv er pligtige til at køre på genbrugsstationer.

Generalforsamlingen udtrykte den 24/8-2002 følgende:

Der blev udtrykt ønske om at bestyrelsen foranlediger bortskaffelse af de materialer der er henstillet uberettiget, og sender regningen til de rette ansvarlige.

 

Bestyrelsen henstiller i første omgang om reglerne ved opslag på opslagstavlerne

 

6.         Vandmålere

Ansvar: TA

Da der kun er installeret vandmåler i 75% af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

 

Bestyrelsen drøfter det juridiske aspekt med foreningens advokat.

 

7.         Forskønnelse af ejendommen

Ansvar: TA

Flere ejere har spurgt bestyrelse om muligheden for på egen hånd at forskønne de udvendige vinduer, opgange, vaskerum m.v. Da det er bestyrelsens ansvar at vedligeholde disse ting, drøftes forholdet med foreningens advokat, herunder om muligt tilskud til arbejdet.

 

 

 

Viceværtsarbejdsliste

Ejendommen

Planter med grogaranti udskiftes.

Gelændere males

Porten males

Fordøre gøres i stand

Bagdøre males

Vinduer i kælderniveau males

 

 

Projekt-ideliste

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær