Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Mandag 21. februar 2005

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Klaus Stensgaard (KLS)

 

Igangværende projekter og opgaver

1.       Ændring af bestyrelsessammensætning

Da kassereren Claus Groth Christoffersen har solgt sin lejlighed pr. 15/2 2005 er han pr. denne dato udtrådt af bestyrelsen.

Jf. vedtægternes paragraf 11 supplerer bestyrelsen sig selv ind til næste generalforsamling.

2.       Vaskeri

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der er p.t. installeret 23 vaskemaskiner i ejendommen. Det medfører et stort pres på vaskekældrene og i flere af disse er der ikke plads til flere maskiner. I flere af lej­lig­he­derne er der derfor installeret vaskemaskiner, der medfører et stort pres på nedløbs­skakterne.

Bestyrelsen blev pålagt at arbejde med forslag til etablering af et eller flere vaskerier i ejendommen. Forslaget skal forelægges senest ved næste generalforsamling.

 

Der er en række spørgsmål der skal afklares:

·         Antal søjler?

·         Juridiske – afhandles med en advokat

·         Faglige – afhandles med et vaskerifirma

·         Økonomiske – skal det ske ved et betalingssystem/gratis/efter forbrug?

·         Anskaffelse eller leasing?

Bestyrelsen har holdt indledende møde med Elektrolux (tidligere Nyborg Vaskemaskiner).

Den eksisterende vaskekælder i nr. 10 er det rum der bedst kan benyttes til et samlet vaskerum for ejendommen.

Bestyrelsen har besøgt et vaskeri og får tilsendt tilbud på maskiner og driftsudgifter. Der arbejdes videre med sagen.

3.       Vandmålere

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Da der kun er installeret vandmåler i 75 % af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

Der blev debatteret forskellige muligheder for tilskud til installation af vandmålere i de resterende lejligheder.

Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

4.       Låse

Ansvar: Bestyrelsen

Dørene til bagtrapperne er af forsikringsmæssige årsager ikke monteret med smæklås. Låses med nøgle efter at håndtaget er rykket opad.
Der sættes ensartet opslag på alle døre.

Dørpumperne gennemgås atter en gang.

Administratoren medtager emnet i et kommende brev til beboerne.

5.       Kloaksystem

Ansvar: Administrator

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der er stadig problemer. Bestyrelsen er ved at undersøge, om de vaskemaskiner der er installeret i lejlighederne giver et for stort pres på nedløbsrørene.

Der har været afholdt møder med ingeniøren den 12. november og 10. december 2004. Ingeniøren rykkes for rapporten om rigets tilstand.

På foranledning af en ejer undersøger bestyrelsen om der med fordel kan installeres et centralt afkalkningsanlæg i forbindelse med vandforsyningen, for bl.a. at reducere belastningen af nedfaldsstammerne.

6.       Vedligeholdelsesarbejder

Ansvar: Bestyrelsen

Påbegyndt:

·  Reparation af eksisterende cykelskur herunder afløb

·  Cykelskur

Der indhentes 2 tilbud på fældning af birketræet der står i vejen for skuret.

På ønskelisten:

·  Kældervinduer i gadesiden males

·  Butiksfacade males i anden farve
    Butiksejeren tilskrives og orienteres om planerne.

·  Gitterporten males

7.       Renoveringsprojekt

Ansvar: Bestyrelsen

I forbindelse med renoveringsprojektet blev der den 29. oktober 2004 afholdt et års eftersyn på projektet.

I den forbindelse opfordres beboerne til at melde evt. fejl til bestyrelsen. Dette kan ske enten ved henvendelse til administrator. I forbindelse med årseftersynet undersøges det ved arkitekten om altanerne er blevet undersøgt og fundet i orden.

Ved årseftersynet blev tømrer- og murerentreprisen godkendt. Ved malerentreprisen er der en del mangler der skal udbedres.

Tagdækningsentreprisen har en formodet fejl der skal undersøges.

 

8.       Husorden

Ansvar: Administrator

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der har i årets løb været en del misligholdelse af husordenen. På generalforsamlingen blev postkasser i opgange og husdyrhold påpeget. Bestyrelsen vil tage initiativ til overholdelse af denne, men skal i øvrigt opfordre til at overtrædelser anmeldes:

Som det står i husordenen:

”Enhver beboer eller gæst i ejendommen er pligtig til at overholde denne husorden, da man automatisk bliver en del af foreningen når man opholder sig i ejendommen eller på udenoms arealerne.

Klager over overtrædelser af denne husorden sendes eller afleveres skriftligt med navn og adresse til et medlem af bestyrelsen. En klage skal indeholde en fyldig redegørelse for overtrædelsen, hvem der klages over samt dato for overtrædelsen. Det er pålagt bestyrelsen at behandle samtlige modtagne klager fuldt fortroligt og anonymt”

Der sendes inden længe en opdateret husorden til ejere/lejere. Sammen med denne sendes der en skrivelse til de lejere hvor bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at der er sket overtrædelse af husordenen.

9.       Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar CGC

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtsmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan blive boende, og har kontaktet Odense Kommune om dette giver problemer med brandmyndighederne.

10.   Næste møde

Ansvar: KLS

21.marts 2005                                         

 

Godkendt 

Tony Albinus

Klaus Stensgaard