Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Mandag 21. marts 2005

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Klaus Stensgaard (KLS)

 

 

Igangværende projekter og opgaver

1.       Nedfaldstammer / kloaksystem

Ansvar: Bestyrelsen

Der foreligger nu en rapport fra foreningens rådgiver – Ingeniør Torben Gamdrup, med anbefalinger for forbedring af faldstammernes afledningsevne og dermed færre antal tilstopninger.

Ingeniøren var indkaldt til dette bestyrelsesmøde for en drøftelse af løsningsmodeller men måtte desværre meldeafbud.  

Bestyrelsen vil bl.a. drøfte følgende med ingeniøren:

 

·  konsekvenser ved de foreslåede løsningsforslag

·  giver de vaskemaskiner/opvaskemaskiner der er installeret i lejlighederne et for stort pres på faldstammerne

·  kan der med fordel installeres et centralt afkalkningsanlæg i forbindelse med vandforsyningen, for bl.a. at reducere belastningen af nedfaldsstammerne.

 

Der fastsættes snarest et nyt møde med ingeniøren.

Projektet indgår i et samlet renoveringsprojekt – jf. pkt. 4

2.       Vaskeri

Ansvar: Bestyrelsen

Efter besigtigelse af et vaskeri med efterfølgende møde med en repræsentant fra Elektrolux, drøfter bestyrelsen nu mulige løsningsmodeller.

Projektet indgår i et samlet renoveringsprojekt – jf. pkt.

3.       Vandmålere

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Da der kun er installeret vandmåler i 75 % af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

Der blev debatteret forskellige muligheder for tilskud til installation af vandmålere i de resterende lejligheder.

Projektet indgår i et samlet renoveringsprojekt – jf. pkt.

4.       Renoveringsprojekt

Ansvar: Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder nu med et renoveringsprojekt med følgende elementer:

·         Nedfaldstammer/ Kloaksystem

·         Vaskeri

·         Vandmålere

 

Bestyrelsen planlægger at fremlægge projekterne på en generalforsamling så hurtigt som det er muligt. Projektet skal dog gennemarbejdes først.

5.       Vedligeholdelsesarbejder

Ansvar: Bestyrelsen

Påbegyndt:

·  Reparation af eksisterende cykelskur herunder afløb

·  Cykelskur

Der indhentes 2 tilbud på fældning af birketræet der står i vejen for skuret.

På ønskelisten:

·  Kældervinduer i gadesiden males

·  Butiksfacade males i anden farve
    Butiksejeren tilskrives og orienteres om planerne.

·  Gitterporten males

6.       Låse

Ansvar: Albinus

Dørene til bagtrapperne er af forsikringsmæssige årsager ikke monteret med smæklås. Låses med nøgle efter at håndtaget er rykket opad.
Der sættes ensartet opslag på alle døre.

Administratoren medtager emnet i et kommende brev til beboerne.

7.       Husorden

Ansvar: Bestyrelsen

Fra referat fra generalforsamling 20. august 2004
Der har i årets løb været en del misligholdelse af husordenen. På generalforsamlingen blev postkasser i opgange og husdyrhold påpeget. Bestyrelsen vil tage initiativ til overholdelse af denne, men skal i øvrigt opfordre til at overtrædelser anmeldes:

Som det står i husordenen:

”Enhver beboer eller gæst i ejendommen er pligtig til at overholde denne husorden, da man automatisk bliver en del af foreningen når man opholder sig i ejendommen eller på udenoms arealerne.

Klager over overtrædelser af denne husorden sendes eller afleveres skriftligt med navn og adresse til et medlem af bestyrelsen. En klage skal indeholde en fyldig redegørelse for overtrædelsen, hvem der klages over samt dato for overtrædelsen. Det er pålagt bestyrelsen at behandle samtlige modtagne klager fuldt fortroligt og anonymt”

Der sendes en opdateret husorden til ejere/lejere. Sammen med denne sendes der en skrivelse til de lejere hvor bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at der er sket overtrædelse af husordenen.

8.       Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar: Bestyrelsen

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtsmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan blive boende, og har kontaktet Odense Kommune om dette giver problemer med brandmyndighederne.

9.       Økonomiopfølgning

Ansvar: Bestyrelsen

Administrator fremlagde en økonomioversigt der viser at budgettet stort ses overholdes. Der blev aftalt en procedure for orientering og godkendelse af bilag.

10.   Administratorkontrakt

Ansvar: Bestyrelsen

En administratorkontrakt med mindre korrektioner blev gennemgået og underskrevet. Kan ses på www.falen.dk.

 

11.   Generalforsamling

Ansvar: Bestyrelsen

Datoen for årets ordinære generalforsamling fastsættes senere.

12.   Næste møde

Ansvar: KLS

Administratoren aftaler snarest et nyt møde med Ingeniøren.   

 

Godkendt 

Tony Albinus

Klaus Stensgaard